Onze visie

“Talentontwikkeling in een krachtige leeromgeving”

IKC Willem Alexander biedt kwalitatief goed onderwijs aan.

Wij geven ons onderwijs vorm vanuit de gedachte “Adaptief Onderwijs”. Dat wil zeggen dat we in ons onderwijs rekening houden met de verschillen tussen kinderen. Wij willen een uitdagende leeromgeving bieden waar het kind zich optimaal kan ontplooien. Om het talent van ieder kind te ontwikkelen willen we aantrekkelijk, uitnodigend en uitdagend onderwijs aanbieden. Het zelfstandig handelen en werken neemt bij ons een grote plaats in. Ieder kind is uniek, wij hebben aandacht voor de verschillen.

IKC Willem Alexander maakt deel uit van de PCBO Leeuwarden e.o. Dit is een vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs met als motto “Waar identiteit en kwaliteit elkaar versterken”.  Dit betekent voor de school dat vanuit wederzijds respect en vertrouwen met de ouders verantwoordelijkheid wordt gedragen voor de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen. Daarbij vindt de school gelijkwaardigheid, betrokkenheid en belangstelling, open en eerlijk zijn, belangrijk voor een optimale begeleiding van de kinderen. Het team wil hierin een houding naar ouders aannemen om van elkaar te leren en elkaar aan te vullen in het belang van de kinderen. Ouders worden dan ook als partners van de school gezien. In de Medezeggenschapsraad zijn ouders betrokken bij het beleid van de school. De Ouderraad denkt en helpt mee in activiteiten.

Om de betrokkenheid van ouders te vergroten heeft de school heldere communicatie met ouders. Onze website, Social Schools (een app voor ouderbetrokkenheid) en het gebruik van social media spelen hierin een grote rol. De school stuurt via Twitter en Facebook korte berichten en heeft de ambitie om een grote groep ouders hiermee te bereiken.

Wij hechten grote waarde aan een goede plezierige omgang met elkaar. Dat betekent dat er regels op school zijn, waar leerkrachten en kinderen zich aan moeten houden. Duidelijkheid over die regels leidt tot een gevoel van veiligheid voor kinderen. Veiligheid is een belangrijke voorwaarde om uit te kunnen groeien tot een volwaardig mens.