Ouderraad

De Ouderraad (OR) wil binnen IKC Willem Alexander fungeren als ondersteuning van het team bij activiteiten. Elk jaar zijn activiteiten als het Sinterklaasfeest, de kerstviering, het versieren van de school, de projectweek, knutselen, sport- en speldagen, uitstapjes enzovoort niet mogelijk zonder de enthousiaste hulp van ouders.

De OR speelt hierbij een belangrijke rol, o.a. door het mobiliseren en aansturen van ouders, maar ook financieel, middels de ouderbijdrage. Deze vrijwillige bijdrage wordt geïnd en beheerd door de OR. Het geld is noodzakelijk om activiteiten mogelijk te maken die niet vanuit het schoolbudget kunnen worden bekostigd, maar wel belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het kind of voor de sociale cohesie binnen de school.

Vergaderingen OR

Eens per maand wordt er vergaderd, waarbij altijd een afgevaardigde van het team aanwezig is. Diverse activiteiten worden besproken die de kinderen aangaan, zoals hierboven besproken. De voorzitter leidt de vergadering. Er is een secretaris en een penningmeester. In principe hebben ouders voor een periode van twee jaar zitting in de OR. Het laatste nieuws van de Ouderraad is altijd te lezen in de nieuwsbrief.

Ouderbijdrage

Elk jaar krijgt u van de Ouderraad via Social Schools een betaalverzoek over de ouderbijdrage. Deze is voor dit jaar vastgesteld op 15 euro per kind. Deze bijdrage is vrijwillig, maar wel erg belangrijk. Met de ouderbijdrage kunnen wij veel leuke en interessante activiteiten organiseren voor kinderen in alle groepen op school. De bijdragen worden o.a. besteed aan vieringen (Pasen, Kerst, Sinterklaas), sport- en speldag, extra onderwijsactiviteiten (crea), het opknappen van het plein en informatiebijeenkomsten voor ouders en verzorgers.

De ouderbijdrage kan worden overgemaakt op:

Rabobank bankrekeningnummer NL61 RABO 0157897109 t.n.v. IKC Willem Alexander, te Leeuwarden. Vermeld graag even de naam/namen van de leerlingen en de groep.

Hebt u vragen over de ouderbijdrage, dan kunt u mailen naar de penningmeester van de OR: or-alexanderschool@pcboleeuwarden.nl

Aan het einde van het lopende schooljaar wordt een financiële verantwoording gepubliceerd in de nieuwsbrief.

De Ouderraad voor 2022-2023 bestaat uit de volgende leden:

  Ouder van 
Sonja Wiersema-EilingvoorzitterMarije (gr. 7) en Els (gr. 4)
Lotte NijssenpenningmeesterGijs (gr. 4)
Miranda HamersmasecretarisErik (gr. 7)
Grietje Draaisma-Douma Iris (gr. 7) en Rico (gr. 4)
Sjouke Oostnamens het team 
Marjolein Fekkesnamens het team