Ziekmelden en Verlof aanvragen

Ziekmeldingen

Indien uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, wilt u dan vóór 08.30 uur uw kind telefonisch afmelden. (Telefoon: 058-2880073). 

Voor negen uur ’s morgens vindt er een ronde langs de groepen plaats om na te gaan welke kinderen er wel en welke niet aanwezig zijn. Als niet bekend is waarom een kind niet aanwezig is, wordt direct met de ouders contact opgenomen. Het is daarom belangrijk dat u de afwezigheid van uw kind tijdig (vóór 08.30 uur) aan ons doorgeeft.

Om onderwijs goed door te laten gaan verzoeken we u om dokters- of tandartsenbezoeken zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. U krijgt hier dus niet automatisch verlof voor.

Verlofaanvragen

De vakanties zijn vastgesteld door de (provinciale) onderwijsraad. Ze vallen bijna altijd samen met die van het voortgezet onderwijs.
Alleen bij gewichtige omstandigheden mag de directeur extra verlof geven. Vraag dit verlof altijd ruim op tijd aan. Dit kan via het administratiegedeelte van de Social Schools-app.

Puntsgewijs volgen hier de regels van de leerplichtwet

1.    Om een gezinsvakantie mogelijk te maken mag de school buiten de schoolvakanties om één keer per schooljaar vrijstelling verlenen om naar school te gaan.
Er moet wel sprake zijn van het volgende: Door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders kan anders niet op vakantie worden gegaan met het gezin / Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij de aanvraag moet dan een werkgeversverklaring worden gevoegd. 
- In verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag minstens vier weken van tevoren bij de directeur worden ingediend
- De verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan
- De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.

2.    Vierjarigen zijn niet leerplichtig. Afwezigheid wel melden bij de groepsleerkracht.
3.    Vijfjarigen mogen 5 uur (en soms iets meer uren) per week thuisgehouden worden. Dit gebeurt echter altijd in bijzondere omstandigheden en moet uiteraard in overleg.
4.    Elke leerling mag maximaal 10 dagen vrij krijgen in verband met persoonlijke omstandigheden zoals: jubilea in het gezin, huwelijk naaste familieleden, begrafenis naaste familieleden, zwaar zieke ouders, verhuizing, bevalling van moeder/verzorgster, godsdienstplichten. Als ouders meer dan deze 10 dagen om dit soort redenen vrij vragen, moeten zij naar de afdeling Onderwijs van de gemeente Leeuwarden om hiervoor  toestemming te verkrijgen.

De directeur is bevoegd, maar niet verplicht om extra verlof te verlenen. De leerplichtambtenaar van de gemeente Leeuwarden wordt ingeschakeld bij bijzondere verzoeken en als bij ongeoorloofd schoolverzuim.