Ziekmelden en Verlof aanvragen

Ziekmeldingen

Indien uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, wilt u dan vóór 08.30 uur uw kind telefonisch afmelden. (Telefoon: 058-2880073). 

Voor negen uur ’s morgens vindt er een ronde langs de groepen plaats om na te gaan welke kinderen er wel en welke niet aanwezig zijn. Als niet bekend is waarom een kind niet aanwezig is, wordt direct met de ouders contact opgenomen. Het is daarom belangrijk dat u de afwezigheid van uw kind tijdig (vóór 08.30 uur) aan ons doorgeeft.

Verlofaanvragen

Verlofaanvragen mag u doen via Social Schools, dit kan in het adminstratie gedeelte. We moeten ons bij het toekennen van verlof houden aan de regels van de leerplichtwet. Alleen in gewichtige omstandigheden mag er verlof gegeven worden namelijk;

  • Verhuizing
  • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad.
  • 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders en grootouders.
  • 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum van ouders en grootouders.
  • Als uw kind plichten vervult die voortvloeien uit godsdienst/ levensovertuiging (voor nadere uitleg zie verlof vanwege godsdienst of levensovertuiging).
  • Ernstige ziekte van ouder(s), bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: periode in overleg met de directeur, bij meer dan 10 lesdagen verlof is een beslissing van de leerplichtambtenaar noodzakelijk.
  • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad, de tweede, de derde en vierde graad: periode in overleg met de directeur, bij meer dan 10 lesdagen verlof is een beslissing leerplichtambtenaar noodzakelijk. 
  • Verlof vanwege door school noodzakelijk geachte therapie welke niet op school plaats kan vinden. In voorkomende gevallen dient op verzoek een verklaring van een arts, psycholoog of maatschappelijk werker te worden ingeleverd, waaruit blijkt dat het verlof noodzakelijk is. Zie ook Verlof door overmacht of andere gewichtige omstandigheden. 
  • Verlof vanwege, naar het oordeel van de directeur, belangrijke redenen.