Team

Binnen IKC Willem Alexander zijn diverse personeelsleden actief. Leerkrachten, onderwijsassistent, pedagogisch medewerkers, locatiemanagers, kwaliteitscoördinatoren, specialisten en een directeur. Wij hebben meerdere groepen en doen veel samen. Doordat we veel samen doen, zijn we ook een leerkracht van alle kinderen.

Betrokkenheid 
Wij zijn als kindcentrum van mening dat elke medewerker, jouw leerkracht is. Dat geeft een stukje betrokkenheid aan. De medewerkers kennen dan ook veel kinderen en weten wie de broertjes en zusjes zijn. Andersom kennen de kinderen de medewerkers.   

Actief en actueel 
We proberen als teamleden altijd actief en actueel te blijven. Zo denkt iedereen actief mee tijdens teambijeenkomsten en delen we individuele studies en team-studie. Maar 'actief en actueel' zijn we ook in onze contacten naar ouders en leerlingen. We hebben zo een 'open' contact naar elkaar toe. 

Identiteit 
Het spreekt voor zich dat alle leerkrachten onze christelijke Basisschool met elkaar uitstralen. De identiteit van een school zit namelijk niet in een gebouw en de stenen, maar die zit in de mensen. #samen

Aanspreekbaar 
De teamleden zijn altijd goed aanspreekbaar. We hebben daarvoor vaste gesprekstijden, maar ook bij tussentijdse vragen kunnen ouders altijd een afspraak maken met een leerkracht, de Kwaliteitscoördinator of directeur. 

Groep
We hebben nooit meer dan twee (basis)leerkrachten voor één groep. Leerkrachten wisselen soms per schooljaar ook wel eens van groep. Dit komt door formatie, eigen wensen en eigen ontwikkeling. Hierdoor is een leerkracht breder inzetbaar en kan het werk eerlijk verdeeld worden. Binnen onze PCBO-stichting hebben wij natuurlijk diverse collega's. We hebben met regelmatig contact met deze collega's. Bijvoorbeeld middels werkbijeenkomsten, ontwikkelbijeenkomsten of verenigingsbrede studies. 

 

Samenstelling van het team:

Naam directeur IKC: Dhr. J. Meesters

Ons team bestaat uit de volgende functies en taken:

 • Leerkrachten, onderwijsassistenten (schoolgedeelte) en pedagogisch medewerkers (opvang): verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de groep.
 • Directeur en Adjunct-directeur: zijn eindverantwoordelijk voor algemene school- en IKC zaken.
 • Locatiemanager Opvang en Pedagogisch coach: zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de opvang.
 • Kwaliteitscoördinator onder- en bovenbouw: organiseert en coördineert de speciale ondersteuning van kinderen die dat nodig hebben.
 • Coördinatoren onderbouw en bovenbouw: zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de bouw.
 • Gedragsspecialist: organiseert, adviseert, ondersteunt collega’s bij het omgaan met leerlingen met extra zorg.
 • ICT-coördinator: organiseert, adviseert, ondersteunt collega’s en directie en coördineert van alles wat op school te maken heeft met het gebruik van computers, tablets, chromebooks en ICT vaardigheden.
 • Taalcoördinator: verantwoordelijk voor alles wat met taal te maken heeft, zoals het organiseren en coördineren van de woordenschatontwikkeling, taal en het taalbeleidsplan.
 • Rekencoördinator: verantwoordelijk voor alles wat met rekenen te maken heeft, zoals het bewaken en bevorderen van het rekenonderwijs.
 • Dyslexiecoördinator: regelt alles omtrent dyslectische leerlingen.
 • Techniekcoördinator: verantwoordelijk voor het techniekbeleid en de uitvoering daarvan in onze school.
 • Cultuurcoördinator: verantwoordelijk voor het cultuurbeleid.
 • Cultuurcoach: verbonden aan Kunstkade en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het cultuurbeleid. 
 • Atelier Pedagoog: vakleerkracht cultuur en educatie /creatieve vorming
 • Vakleerkracht gymnastiek: geeft gymlessen en zorgt voor kwalitatief goed bewegingsonderwijs. Voert het sportbeleid uit samen met het beweegteam van de CIOS-studenten.
 • Administratief medewerker: zorgt voor algemene adminstratie, zoals leerlingadministratie. 
 • Conciërge: actieve vrijwilliger die zorgt dat de school dagelijks netjes blijft. 

 

 • Staf: Directie school/IKC, Locatiemanager en Pedagogisch coach (opvang)
 • Managementteam: bestaat uit de directie, kwaliteitscoördinatoren en coördinatoren onder- en bovenbouw