Passend onderwijs

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijk onderwijsaanbod. Passend onderwijs is onderwijs dat uitgaat van de mogelijkheden van leerlingen, rekening houdt met hun beperkingen en aansluit bij wat ze nodig hebben. Om voor alle leerlingen een passend aanbod te realiseren, werken de scholen voor primair onderwijs in Friesland met elkaar samen in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland. https://www.swvfriesland.nl

De school waar de leerling is aangemeld, heeft zorgplicht. Dat betekent dat de school ervoor moet zorgen dat als de leerling extra ondersteuning nodig heeft, hij of zij altijd een passend onderwijsaanbod krijgt. Dat is bij voorkeur op een reguliere basisschool (met eventueel extra ondersteuning), en als dat nodig is op een school voor speciaal (basis)onderwijs. 

Basisondersteuning

Alle scholen in het samenwerkingsverband bieden dezelfde basisondersteuning: hulp voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie, bijvoorbeeld, of programma’s gericht op (voorkoming van) gedragsproblemen. Wat er precies onder de basisondersteuning valt, leest u in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Wat iedere school aan extra ondersteuning biedt en hoe een school de (basis)ondersteuning organiseert, beschrijft de school in het schoolondersteuningsprofiel.

De meeste leerlingen hebben voldoende aan de basisondersteuning om de school met succes te doorlopen. Is meer hulp nodig, dan spreken we van extra ondersteuning. Als de school die extra ondersteuning niet zelf kan bieden, zoekt de school samen met de ouder(s)/verzorger(s) naar een oplossing: binnen de school met hulp van buiten, op een andere basisschool die meer mogelijkheden heeft, of in het speciaal (basis)onderwijs.