Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een verplicht orgaan op een basisschool. De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De MR heeft als doel het (be)oordelen over de voorstellen/beleidslijnen en ontwikkelingen zoals die door de directie en/of het bestuur worden uitgezet en de manier waarop dit wordt uitgevoerd. Hiervoor heeft de MR instemmingsrecht en adviesrecht. De MR vergadert zes keer per schooljaar.

Taak van de Medezeggenschapsraad

De taak van de MR houdt onder meer in:

  • Gevraagd en ongevraagd advies geven over de meest uiteenlopende schoolse zaken aan het bestuur.
  • Instemmen met bepaalde beleidsvoornemens van het bestuur.
Leden van de Medezeggenschapsraad 

De MR bestaat zowel uit ouders als leerkrachten.

Oudergeleding:

  • Nienke Mariman-van Reeuwijk (voorzitter)
  • Thijs Berger 
  • Reinder Feenstra

Personeelsgeleding:

  • Hanneke Hibma (secretaris)
  • Menne Pieter Brouwer
  • Joost Koopmans 

Emailadres MR Willem Alexander: mr-ikcwillemalexander@pcboleeuwarden.nl 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Er is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor de achttien scholen van de vereniging (PCBO Leeuwarden e.o.). Deze GMR houdt zich bezig met beleidszaken die school-overstijgend zijn. Uit de MR-en van de achttien scholen voor PCBO Leeuwarden worden de leden van de GMR gekozen.